Säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Dumppi ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, ja tukea heidän opintojaan, harrastuksiaan ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiään, ja lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan.

3. Tarkoituksen toteutus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään opintodemokratiaa ja opintoyhteistyötä, järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia, opintoretkiä sekä harjoittaa muuta samantapaista toimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä yliopistoon, muihin opiskelijayhteisöihin ja informaatioteknologian alan järjestöihin ja osallistuu informaatioteknologian opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön.

4. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka on opiskelijana Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa pääaineenaan tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede, tai kognitiotiede, tai jonka yhdistyksen hallituksen kokous muuten hyväksyy jäseneksi. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on antanut siihen suostumuksensa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää jäsenen erottamisesta, mikäli vähintään kolme neljäsosaa hallituksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kahden viikon kuluessa päätöksestä.

5. Jäsenmaksut

Henkilö voi olla yhdistyksen jäsen vasta maksettuaan liittymismaksun. Jäsenen on maksettava vuosimaksu ennen kyseisen vuoden syyskokousta. Jäsenellä, joka ei ole maksanut erääntynyttä vuosimaksuaan, ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Mikäli maksua ei suoriteta seuraavan vuoden syyskokoukseen mennessä, henkilö menettää jäsenyytensä hallituksen päätöksellä. Liittymis- ja vuosimaksujen suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen maksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

6. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos varsinaisista jäsenistä vähintään kolmekymmentä (30) tai kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Syys- ja kevätkokouksista sekä ylimääräisistä kokouksista on tiedotettava kokouskutsulla yhdistyksen jäsenille ja sen hallitukselle sähköpostitse, sekä yhdistyksen www-sivujen kautta vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin. Hallitus voidaan kutsua koolle kokouskutsulla, joka on tiedotettava edellä mainitulla tavalla vähintään kahta (2) työpäivää aikaisemmin.

7. Kokousten ääni- ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos äänivaltaisia jäseniä on vähintään kaksikymmentä (20). Äänivaltaisia jäävittömiä jäseniä pitää olla vähintään kymmenen (10) kutakin päätettävää asiaa kohden. Hallituksen kokouksissa äänivaltaisia ovat vain hallituksen jäsenet. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

8. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme (3) ja korkeintaan yksitoista (11) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle. Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos hallituksen jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistyksen hallitus toimia näin toimikautensa loppuun saakka. Jos koko hallitus eroaa, on hallituksen huolehdittava yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta, jotta voidaan valita uusi hallitus. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa apuelimiä suorittamaan erityistehtäviä, ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.

9. Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

10. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa. Siinä vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkistamaan yhdistyksen seuraavan vuoden taloutta ja hallintoa.

11. Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa. Siinä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille tilivelvollisille.

12. Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Toiminnantarkastajille on vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta luovutettava tilit, edellisen vuoden toimintakertomus ja heidän vaatimansa muut hallintoa koskevat asiakirjat. Toiminnantarkastajien tulee vähintään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Toiminnantarkastajilla on toimikautensa aikana oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja tutustua koska tahansa yhdistyksen tileihin ja muihin sen hallintoa koskeviin asiakirjoihin.

13. Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos tai lisäys, jos joko:
1) vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sitä yhdessä kokouksessa; tai
2) ehdotus hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa, aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

14. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään yksi (1) viikko.

15. Yhdistyksen purkamisen seuraukset

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen.